• icon
  • icon
  • icon
  • icon

โรงเรียนในเครือประภามนตรีทั้งหมดของเราคือ โรงเรียนประภามนตรี (บางนา) โรงเรียนประภามนตรี ๒ (ศรีนครินทร์) และ โรงเรียนประภามนตรี ๓ (สุวรรณภูมิ) เราทุกคนตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมกับการทุ่มเทพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เรามีโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมส่งเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ มีบริเวณร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีอาคารเรียนมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยและความพร้อมในด้านต่างๆ มอบแก่นักเรียนของเรา พร้อมแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to know) เรียนรู้โดยการมีโอกาสปฏิบัติจริง (Learning to do) เรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าตนจะเป็นคนมีคุณภาพของสังคมอย่างไร (Learning to be) ตลอดจนได้เรียนรู้ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม (Learning to live together) ได้เป็นอย่างดี

นักเรียนโรงเรียนในเครือประภามนตรีทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้รักการอ่าน ได้ลองปฏิบัติจริง ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่เพียบพร้อม มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมช่วยกันแสดงความคิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแล้วขยายเครือข่ายสู่เพื่อน นักเรียนได้รับการฝึกและกล้าแสดงออกตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เราเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อเป็นคนดี มีปัญญา และเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกับมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีพัฒนาการดีในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพื่อคุณภาพที่ดีของบุตรหลาน ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล และสังคมที่มีระดับ

ข่าวสารกิจกรรม