การลงโทษนักเรียน

ผู้ปกครองต้องยินยอมให้โรงเรียนลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนได้ตามสมควรแก่กรณี โดยการลงโทษจะกระทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้ :-

  • ว่ากล่าวตักเตือน
  • ให้ปฏิบัติงานต่างๆ ตามสมควร
  • เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อประสานความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน
  • ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้มาพบตามที่ได้รับเชิญจากโรงเรียนหลายครั้ง และนักเรียนยังคงไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือความผิดนั้นๆ โรงเรียนจำเป็นต้องมีหนังสือตักเตือน และ/หรือทำทัณฑ์บนแล้วแต่กรณี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแก้ไขและพัฒนาให้ได้
  • สั่งพักการเรียนและ/หรือคัดชื่อนักเรียนออก ในกรณีที่เป็นมติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนถือเป็นที่สุด
  • ผู้ปกครองจำเป็นต้องมาพบเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกครั้งที่ทางโรงเรียนแจ้งความประสงค์ หากผู้ปกครองเพิกเฉย ทางโรงเรียนจะดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนถือเป็นที่สุด
  • ขอให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือที่ทางโรงเรียนแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบทุกครั้ง พร้อมกับลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือนั้นด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง